Thuiskapster Body Fashion

Privacy :

Body Fashion Privacybeleid: Bescherming van de persoonsgegevens

Body Fashion respecteert alle individuele rechten op persoonsgegevens en privacy.

Body Fashion bv hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk (bv om een bestelling te plaatsen) dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Body Fashion bv, info@bodyfashion.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens GDPR beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Body Fashion bvba, info@bodyfashion.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het Body Fashion Team

Disclaimer :

Thuiskapper - Body Fashion
 • Disclaimer (afwijzing van aansprakelijkheid)

  Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

  Aansprakelijkheid 

  Body Fashion en de personen of bedrijven die dit systeem van informatie  voorzien:

     geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld;
  wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden van de Body Fashion Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden;
  wijzen elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van het systeem;
  zijn geenszins aansprakelijk voor:

  - het aanbieden van verbindingen ("links") met andere websites;

  - de inhoud van andere websites - ongeacht het om een website gaat waaruit u in verbinding werd gebracht met deze Body Fashion WebSite of om een website waarmee u zich heeft verbonden vanuit de website van Body Fashion;

  - de gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites.

  Verspreiding informatie 

  De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

  Klachten 

  De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen Body Fashion worden ingediend of tegen om het even welke andere persoon of instantie die het systeem van informatie heeft voorzien.

  Risico's 

  Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen Body Fashion of om het even welke persoon of instantie die het systeem van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

  Geschillenregeling 

  Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse gerechten.

   

  Gelieve dit systeem onmiddellijk te verlaten indien u met deze voorwaarden niet akkoord gaat...


 
 
© Body Fashion 1998-2021 Body Fashion Thuiskapster - Privacy - Disclaimer - Contact